Kategorier
Brændgaard Bloggen Coronabloggen Frihedspressen Klassiker Propaganda (abonnement) Propagandabloggen

Mere om corona, ytringsfrihed og censur

I dette indlæg uddyber jeg, hvorfor jeg mener, at man nu kan risikere fængselsstraf på op til 8 mdr. for at ytre sig om corona.

DERFOR GØR DEN NYE LOV CORONAKRITIK STRAFBAR

Jeg vil her forklare, hvorfor jeg mener, at den nye coronalov gør kritik af de herskende narrativer om corona strafbar med fængsel i op til 8 mdr.

Min vurdering er baseret på mine erfaringer fra voldtægslovgivningen.

I 2016 blev straffen for voldtægt øget med 1 års fængsel. Det havde også før 2016 været strafbart at begå voldtægt (heldigvis), men forhøjelsen af loven havde en lang række indvirkninger på politi og domspraksis, der rakte langt ud over straffens størrelse. For eksempel blev for første gang i dansk retshistorie en mand dømt for voldtægt helt uden beviser i en ren påstand mod påstand sag. Manden blev idømt 14 måneders fængsel i Københavns Byret og siden pure frifundet i Østre Landsret.

Manden var mig, og den falske voldtægtsanmeldelse og dommen i byretten var efter min opfattelse politisk motiveret. Dengang var det noget and corona, jeg var optaget af. Jeg har tilmed konkrete beviser på et netværk af en kvinde og to mænd, der stod bag angrebet på mig, og hvilken organisation de er tilknyttet. Nå, men nok om det.

Det, jeg kan se for mig nu, er et nyt scenarie, hvor jeg bliver anmeldt for en ulovlig ytring efter den nye coronalov. Når jeg så møder op i byretten, så vil der blive indkaldt et ekspertvidne i form af en kvindelig læge, der med gråd i stemmen fortæller om alle de skader, som mine ytringer har forvoldt. Den kvindelige læge repræsenterer systemet og bestemmer, hvad der er ulovlig misinformation. Det er i sidste ende en subjektiv vurdering, så ingen er sikre på at gå fri, med mindre man makker 100 % ret og kun citerer de officielle udmeldinger fra myndighederne. Alle kritiske ytringer om corona – også selvom de er fagligt baseret – er potentielt strafbare nu efter min vurdering.

Og hvem kan stå for en kvindelig læge, der græder? Det er i hvert fald rigeligt til at overbevise 1 juridisk dommer og 2 lægdommere i byretten. Selvom den dog næppe heller ville holde i landsretten. Forhåbentlig da.

Jeg orker helt ærligt ikke at være den første igen til at blive uskyldigt og uretfærdigt dømt efter en lovændring med uforudselige konsekvenser! Det ville i hvert fald kræve, at jeg havde massiv folkelig opbakning til min coronakritik, hvis jeg skulle stå det igennem igen – for frihedens skyld.

VOLDTÆGT AF YTRINGSFRIHED

En af de centrale paragraffer vedrørende ytringsfrihed, der er omfattet af den nye straffordoblende coronalov, er § 163 i Straffeloven.

Den lyder: ”Den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.”

Det centrale spørgsmål her er, om ”retsforhold, der vedkommer det offentlige” kan fortolkes så bredt, at det også kan omfatte f.eks. offentlige ytringer på Facebook eller i en blog, der kritiserer det offentliges håndtering af corona, når coronasagen er så strengt lovreguleret, som den er nu (se alle de tidligere hastevedtagne coronalove).

Et andet centralt spørgsmål er, hvad ”ikke har viden om” betyder i praksis, og hvem der bestemmer, at en person ikke har viden om et givent emne.

Retshistorien med forhøjelse af straffen for voldtægt viser, at strafforhøjelse også medfører ny fortolkning hos både politi og byret af, hvilke handlinger der er strafbare, og hvad der kan tælle som bevis i en retssag. Hvis det er mekanismen i systemet, hvorfor skulle det samme så ikke også ske nu i relation til corona-ytringer, som systemet ikke kan modgå med fakta og argumenter?

Det minder mig om, at jeg stadigvæk ikke har fået svar på min mail til Statens Serum Institut. Jeg stillede et enkelt, venligt spørgsmål om corona. De har nok sendt mailen videre til politiet…

CENSUR:
BEMÆRK OGSÅ DISSE TO ÆNDRINGER TIL RETSPLEJELOVEN

Ændringerne er en del af den nye coronalov.


1. I § 791 d, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:»Blokering kan endvidere ske, hvis der er grund til at antage, at der fra hjemmesiden begås en overtrædelse af straffelovens §§ 161, 163, 171 eller 189, § 263, stk. 1, eller §§263 a, 276, 278-283, 289-290 a, 300 a, 301 eller 303, som har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemieni Danmark.«

2. I § 791 d indsættes som stk. 6:»Stk. 6. Såfremt indgrebets øjemed i medfør af stk. 1, 2.pkt., ville forspildes, hvis retskendelse skulle afventes, kan politiet træffe beslutning om blokering. I så fald skal politiet snarest muligt og senest inden 24 timer fra indgrebets iværksættelse forelægge sagen for retten. Retten afgør ved kendelse, om indgrebet kan godkendes, og om det kan opretholdes.Burde indgrebet efter rettens opfattelse ikke have været foretaget, skal retten give meddelelse herom til Justitsministeriet.«

Min kommentar:

Det er reelt tilladelse til censur af information om corona på internettet udført af politiet uden retskendelse.

Bemærk også, at der her henvises til § 163 i Straffeloven (den jeg omtalte i mit forrige opslag), hvilket styrker min formodning om, at den nye lov også vil blive brugt udenfor det formelle retssystem.


Discover more from per Brændgaard (pB)

Subscribe to get the latest posts to your email.

0 0 stemmer
Brugervurdering
0
Du er hjerteligt velkommen til at kommentere.x
()
x

Discover more from per Brændgaard (pB)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading