De Etiske Regler

Disse retningslinjer er vejledende og gælder for personer, som udbyder coachingydelser i samarbejde med Per Brændgaard, herunder holistisk sundhedscoaching og krammecoaching.

Formålet med De Etiske Regler er at vedvarende sørge for en høj kvalitet gennem egenrefleksion, sparring med Per Brændgaard og de retningslinjer, som klienten skal være bekendt med.

1. Definition af coaching

Coaching er en frivillig metode, hvor den neutrale coach gennem en struktureret proces hjælper klienten med selv at finde en tilfredsstillende løsning på sin udfordring. Coachforløbet tilrettelægges i samarbejde med klienten. Coachen træffer ingen afgørelser i forbindelse med coachingsessionen, og det, som foregår i coachingsessionen, er fortroligt.

Det er karakteristisk for coachingsessionen, at klienten har selvbestemmelse i forhold til hele coachingforløbet, dvs. både i forhold til forløbet, indholdet og resultatet. Klienten er derfor ikke begrænset af sit indledende mål med coachingen.

Rammerne for coachingen er følgende retningslinjer:

2. Coachen

Coachen er en upartisk og neutral facilitator, der under møde med klienten hjælper klienten med selv at finde en løsning på deres udfordring, som klienten finder tilfredsstillende.

Coachens rolle er at lede forløbet med respekt for klientens selvbestemmelse og uden at tage stilling til udfordringen. Coachen skal støtte klienten i at undersøge udfordringen og i at klarlægge hvilke bagvedliggende interesser og behov, parterne har. Coachen støtter endvidere klienten i at finde frem til, udvikle og undersøge sine egne løsningsforslag.

Coachen er forpligtet til at medvirke til, at coachingforløbet sker indenfor rimelig tid og varetages på forsvarlig vis.

Coachen bør som det klare udgangspunkt være tilbageholdende med at komme med løsningsforslag eller pege på styrker og svagheder i klientens egen forståelse af de bagvedliggende årsager. Coachen kan kun undtagelsesvist gøre dette, hvis klienten anmoder herom, og hvis coachen finder det hensigtsmæssigt og forsvarligt.

Selvom Coachen også har et andet professionelt virke, så deltager coachen alene i rollen som coach under coachingforløbet.

Coachen skal løbende vedligeholde sine færdigheder og deltage i relevant efteruddannelse og træning for at understøtte og udvikle færdighederne i coaching.

3. Neutralitet og upartiskhed

Coachen skal optræde upartisk, imødekommende og støttende i forhold til klienten og forholde sig neutralt.

Hvis Coachen undervejs i processen ikke længere kan forholde sig neutralt og optræde upartisk, skal Coachen trække sig fra coachingforløbet. Det samme er tilfældet, hvis klienten mener, at Coachen ikke er neutral eller upartisk. Coachen eller Per Brændgaard kan være behjælpelig med at udpege en anden coach, hvis klienten måtte ønske det.

4. Frivillighed

Et coachingforløb er baseret på frivillighed, selvbestemmelse og respekt. Enhver af parterne kan på et hvilket som helst tidspunkt afbryde coachingforløbet. Coachen skal informere klienten og retningslinierne for coachingen, herunder om frivillighed og selvbestemmelse.

5. Tavshedspligt

Coachen har tavshedspligt i forhold til alle oplysninger, der fremkommer under coachingen.

6. Afslutning af coachingforløbet

Coachen kan – på et hvilket som helst tidspunkt – efter forudgående høring af klienten eller efter sparring med Per Brændgaard afslutte coachingforløbet og skal afslutte forløbet, hvis

a) klienten ønsker det, jf. punkt 4

b) Coachen skønner, at klienten er ude af stand til at deltage meningsfuldt eller ude af stand til at varetage egne interesser

c) der er magtubalance mellem parterne, som påvirker coachingen negativt, og som ikke kan afhjælpes

d) Coachen bliver bekendt med information, som vil gøre det uetisk at fortsætte forløbet herunder også, hvis klienten projicerer kærlige eller seksuelle følelser mod Coachen.

e) Klienten giver udtryk for at ønske seksuelle ydelser eller et nært forhold til Coachen. Coachen skal til enhver tid udvise almindelig ærbarhed og ikke indgå i en privat relation til klienten. Således skal coachen klart og utvetydigt afvise flirt, opfordring til at ses privat, seksuel berøring, nøgenhed, kys og seksualiserede samtaler om relationen mellem coachen og klienten.

f) det viser sig, at formålet for klienten er uegnet til coachingforløb

g) det skønnes, at coaching ikke længere er formålstjenlig

h) Coachen skønner, at det af andre vægtige grunde er uhensigtsmæssigt at fortsætte forløbet.